baner wydzialu

Chemia w kryminalistyce:

Stopień studiów:

II stopnia

Tryb studiów:

Studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek:

Wydział Inżynierii Materiałowej AGH oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej

Otrzymywany tytuł: 

magister

Czas trwania studiów: 

1,5 roku

Opis kierunku: 

Studia kształcą absolwentów zdolnych do posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii sądowej, analizy materiałów dowodowych oraz technik stosowanych w kryminalistyce. Program studiów ma za zadanie zintegrowanie wiedzy z zakresu pracy laboratoryjnej z materiałami dowodowymi, z wiedzą dotyczącą zagadnień chemicznych, biologicznych, toksykologicznych i informatycznych. Studia oferują nowoczesne formy kształcenia bazujące na dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym, umożliwiających studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich i pracy w grupie.

Studia prowadzi AGH wspólnie z Politechniką Łódzką oraz we współpracy z krakowskim Instytutem Ekspertyz Sądowych oraz Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Krakowie.

W czasie pierwszego semestru w Politechnice Łódzkiej, studenci wprowadzeni zostaną w tematykę chemii sądowej, technik kryminalistycznych, nowoczesnych technik analitycznych i obrazowania w kryminalistyce. Ponadto, studiować będą podstawy chemometrii i logiki, a także biometrii w kryminalistyce oraz chemii i detekcji związków psychoaktywnych.

W Krakowie, w ramach drugiego semestru –  specjaliści z: Wydziałów Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH,  Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP będą prowadzili wykłady, laboratoria i ćwiczenia z zakresu:

  • metod instrumentalnych w analizie kryminalistycznej,
  • eksperckiej oceny zdarzeń,
  • analizy cyfrowych nośników danych,
  • biologii, toksykologii i genetyki,
  • farmakologii i metabolizmu związków psychoaktywnych,
  • innych tematów wiążących się ściśle z pracą z materiałem dowodowym.

Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia pozwoli absolwentom tego kierunku uzyskać wszechstronną wiedzę z nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w badaniach kryminalistycznych, identyfikacji śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, ale również poznanie zagadnień prawnych, m.in. dotyczących wydawania opinii kryminalistycznych w procesie karnym.

Ciekawa tematyka prac dyplomowych (semestr trzeci na uczelni macierzystej), praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny kryminalistyki w Polsce, a przede wszystkim perspektywa ciekawej pracy w laboratoriach kryminalistycznych policji, służby celnej, laboratoriach badawczych, kontrolnych oraz diagnostycznych to gwarancja interesujących studiów w Politechnice Łódzkiej.

Lista przedmiotów w poszczególnych semestrach dostępna jest na stronie internetowej:

(https://syllabuskrk.agh.edu.pl/2019-2020/pl/magnesite/study_plans/stacjonarne-chemia-w-kryminalistyce/)

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów I stopnia, wiedzę z zakresu współczesnej chemii, obejmującą w szczególności chemię kryminalistyczną, sądową, analityczną, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań. Zna główne trendy dotyczące możliwości wykorzystywania nowoczesnych metod chemicznych w kryminalistyce. Potrafi opracowywać statystycznie dane, w tym dane biometryczne, za pomocą różnych metod przydatnych w kryminalistyce, w tym testów statystycznych oraz metod analizy danych wielowymiarowych. Jest też przygotowany do prowadzenia badań chemicznych w zakresie analizy materiałów dowodowych oraz dyskusji na tematy chemiczne ze specjalistami z innych dziedzin wykorzystywanych w kryminalistyce. Potrafi rozwiązywać problemy chemiczne przy zastosowaniu nowoczesnych metod analizy oraz posługiwać się nowoczesną aparaturą chemiczną i analityczną. Posiada także umiejętność pracy w grupie i zna zasady organizowania i kierowania pracą zespołów. Jest zdolny do podjęcia pracy w laboratoriach kryminalistycznych, a także po specjalistycznym szkoleniu uzupełniającym, w sektorach administracji i zarządzania. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Absolwenci chemii w kryminalistyce są przygotowani do pracy w:

  • laboratoriach kryminalistycznych policji i służby celnej,
  • laboratoriach badawczych,
  • laboratoriach kontrolnych,
  • laboratoriach diagnostycznych.