baner wydzialu

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze chemii i nowoczesnych technologii materiałowych, obejmującą między innymi, następujące zagadnienia: 

1. W zakresie fizykochemii ciała stałego:

 • korozja metali i stopów oraz projektowanie nowych materiałów żaroodpornych
 • dyfuzja w układach jedno- i wieloskładnikowych - modelowanie procesów transportu
 • synteza i badanie właściwości materiałów do konstrukcji baterii alkalicznych typu Li-ion batteries i ogniw paliwowych typu SOFC

2. W zakresie chemii nieorganicznej:

 • kinetyka i termodynamika reakcji heterogenicznych
 • synteza i badanie właściwości fizykochemicznych przewodników superjonowych oraz materiałów o jonowo-elektronowym typie przewodnictwa do konstrukcji sensorów gazowych
 • nanoszenie warstw technikami plazmowymi i badanie ich właściwości
 • synteza i badanie właściwości nowych materiałów termoelektrycznych

3. W zakresie chemii krzemianów:

 • szkła i dewitryfikaty krzemianowo-fosforanowe jako materiały dla elektroniki
 • krystalochemia krystalicznych i amorficznych polimerów nieorganicznych
 • spektroskopia oscylacyjna krzemianów
 • badania spektroskopowe w zakresie środkowej (MIR), dalekiej (FIR) i bliskiej (NIR) podczerwieni, pomiary widm Ramana

4. W zakresie chemii analitycznej:

 • technologia czujników elektrochemicznych
 • nowe procedury analityczne
 • analiza ilościowa i jakościowa metodami spektroskopowymi i elektrochemicznymi
 • analityka procesowa
 • kontaminacja wód powierzchniowych i osadów dennych
 • metody chemometryczne i przetwarzanie sygnałów
 • badania procesów sorpcyjnych materiałów ilastych
 • badania elektrochemiczne tlenków metali przejściowych

5. W zakresie tworzyw ceramicznych:

 • synteza i spiekanie tworzyw ceramicznych
 • samorozwijająca się synteza wysokotemperaturowa (SHS)
 • mikrostruktura i właściwości mechaniczne tworzyw ceramicznych
 • wytwarzanie cienkich warstw metodami CVD i zol-żel

6. W zakresie spoiw mineralnych oraz materiałów budowlanych:

 • chemia i technologia materiałów wiążących, korozja materiałów budowlanych
 • betony i spoiwa specjalne, betony zbrojone włóknem, spoiwa wiertnicze
 • izolacyjne materiały budowlane, ceramika budowlana
 • zagospodarowanie odpadów w przemyśle materiałów budowlanych, immobilizacja metali ciężkich

7. W zakresie szkła i powłok amorficznych:

 • natura stanu szklistego, struktura i właściwości szkieł oraz dewitryfikatów, metody ich otrzymywania
 • emalie i pokrycia amorficzne na szkła, metale i inne materiały, technologia zol-żel oraz inne zaawansowane metody ich nanoszenia
 • synteza szkieł dla optoelektroniki, elektroniki, barwnych szkieł użytkowych i artystycznych

8. W zakresie biomateriałów:

 • materiały implantacyjne - hydroksyapatytowe i whitlockitowe
 • szkła i dewitryfikaty krzemianowo-fosforanowe jako materiały dla medycyny
 • włókniste podłoża dla inżynierii tkankowej
 • implanty konstrukcyjne z polimerów resorbowalnych i ich kompozytów

9. W zakresie materiałów dla ochrony i kształtowania środowiska: technologie wytwarzania i właściwości materiałów:

 • przywracających równowagę w obiegu pierwiastków chemicznych w środowisku
 • neutralizujących jego skażenia
 • zatrzymujących szkodliwe emisje gazowe
 • służących oczyszczaniu wód i ścieków
 • stosowanych jako parafarmaceutyki
 • służących ochronie i konserwacji dóbr kultury materialnej

10. W zakresie biochemii i neurobiologii:

 • rozwój ultraczułych technik analitycznych do identyfikacji endogennych molekuł (nanoLC/MS/MS) do badań zmienności biologicznej
 • konstrukcja platform diagnostycznych (mikromacierze peptydowe)
 • konstrukcja nowych źródeł jonów do spektrometrów mas
 • obrazowanie powierzchni technikami spektrometrii mas
 • badania toksyczności i metabolizmu,
 • projektowanie nowych znaczników do badań porównawczych w technikach MS