baner wydzialu

Dla każdego studenta sprawą niezwykle istotną jest możliwość uzyskania pomocy materialnej ze strony Uczelni. Studenci Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH mają możliwość otrzymania pomocy w formie:

  • stypendium socjalnego
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
  • zapomogi losowej
  • przydziału miejsca w Domu Studenckim

 

Szczegółowe informacje

 

 

Stypendium socjalne

Przyznawane jest na okres roku akademickiego studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej na jego wniosek złożony w uczelni. Sytuację materialną studenta tj. miesięczną wysokość dochodu przypadającą na osobę w rodzinie studenta, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.). Art. 3 pkt 1 tej ustawy wymienia dochody brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej. Wysokość stypendium socjalnego zależy od wysokości dochodu miesięcznego przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta.

 

Informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendium

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który w minionym roku akademickim:

  • uzyskał odpowiednio wysoką średnią, lub
  • posiadał osiągnięcia naukowe, lub
  • posiadał osiągnięcia artystyczne, lub
  • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium to może otrzymać w danym roku akademickim maksymalnie 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego na AGH.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na podstawie złożonego na uczelni wniosku.

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Zapomoga losowa

Może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną - w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny studenta, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i in., na skutek których student znalazł się w  trudnej sytuacji materialnej. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

 

Przydział miejsca w Domu Studenckim

Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Przy przyznawaniu miejsca w domu studenckim osoby niepełnosprawne, sieroty i półsieroty traktowane są priorytetowo.

Strona systemu rezerwacji miejsc w akademikach AGH

Strona Miasteczka Studenckiego AGH

 

Wymienione powyżej stypendia i zapomogi należą do form pomocy bezzwrotnej.

Uzupełniającą formą pomocy materialnej dla studentów są kredyty studenckie (pomoc zwrotna) z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i korzystnymi dla studenta warunkami spłaty.

Kredyty studenckie w pierwszej kolejności przyznaje się osobom o najniższym dochodzie na osobę w rodzinie. Corocznie ustalana jest maksymalna wysokość dochodu, która uprawnia studenta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego. Kredyt przyznawany jest na okres studiów, a jego spłata trwa przynajmniej dwa razy dłużej niż okres jego pobierania i rozpoczyna się dopiero dwa lata od daty ukończenia studiów.

W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową kredytobiorcy, natomiast jeżeli kredytobiorca znajdzie się w gronie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni, jego kredyt zostanie umorzony w 20 %.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania kredytów i terminów składania wniosków można uzyskać w bankach.