baner wydzialu

Forum Wydział - Przemysł

W ciągu ostatnich kilku lat udało się na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH wypracować system, który pozwala na skuteczną współpracę z gospodarką, w tym zwłaszcza bieżącą analizę rynku pracy i oczekiwań pracodawców, a tym samym na precyzyjne określenie sylwetki absolwenta i wymagań dotyczących jego wiedzy i umiejętności. Ważną rolę w tym systemie pełni powołane w roku 2005 Forum Wydział – Przemysł. Forum nie ogranicza się tylko do rozwiązań typu „Rady Społecznej” czy „Konwentu” Wydziału. Wypracowaliśmy tu bardzo nowoczesną i skuteczną regułę działania - głównie dzięki bardziej otwartej formule uczestnictwa i nowoczesnym formom wymiany informacji. Forum skupia w swoim gronie osoby zarządzające najważniejszymi przedsiębiorstwami z branż przemysłu ceramicznego, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych i innych w zakresie technologii chemicznej i inżynierii materiałowej, przedstawicieli stowarzyszeń producentów oraz tych absolwentów Wydziału, którzy pełnią znaczące funkcje w administracji, gospodarce czy kulturze. Reguła uczestnictwa w Forum jest otwarta i to zakłady pracy delegują swoich przedstawicieli. Skład Forum uzupełniają ze strony Wydziału dziekan i prodziekani, kierownicy katedr, inni przedstawiciele RW a także emerytowani wybitni Profesorowie Wydziału i przedstawiciele Samorządu Studentów. W składzie Forum obecni są także członkowie z zagranicy. Obecnie Forum Wydział – Przemysł liczy ok. 80 osób. Od czasu wprowadzenia na WIMiC Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, Forum Wydział – Przemysł stało się elementem Systemu, jako forma współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Forum zbiera się regularnie raz do roku w dniu Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Po Inauguracji odbywają się Obrady Plenarne Forum, gdzie omawia się wybrane w danym roku tematy związany z działalnością dydaktyczną i badawczą. Wcześniej program obrad jest przesyłany w zaproszeniu uczestnikom wraz z potrzebnymi materiałami. Wnioski z dyskusji stają się elementem programu działania Wydziału. Forum działa także w toku roku akademickiego, miedzy spotkaniami plenarnymi. Wszyscy uczestnicy Forum otrzymują na bieżąco drogą internetową informacje o działalności Wydziału a także, zgodnie ze specjalizacją do konsultacji i opinii odpowiednie materiały dydaktyczne (programy studiów, sylabusy, regulaminy, itp.). W ramach potrzeby odbywają się także „branżowe” spotkania uczestników Forum reprezentujących dane gałęzie przemysłu, obszary badań, itp.

Forum stało się najważniejszą platformą dyskusji z interesariuszami zewnętrznymi, zwłaszcza na temat oczekiwanych przez dzisiejszą gospodarkę zakresów i form kształcenia. Tutaj pojawiają się nowe pomysły skutkujące bieżącą modernizacją programów nauczania, prowadzące w efekcie do podniesienia wartości przyszłego absolwenta na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. To m.in. dyskusje uczestników Forum doprowadziły do otwarcia nowych kierunków studiów jak Ceramika i szeregu zmian w programach studiów. Innym ważnym wkładem dyskusji na Forum jest zwiększenie udziału wybitnych specjalistów przemysłowych w procesie kształcenia studentów. Ich wykłady, prezentacje rozwiązań technologicznych i dzielenie się doświadczeniami z pracy zawodowej w także proponowane tematy prac dyplomowych stanowią dla naszych studentów wartości, których nie sposób przecenić. Na Forum zawsze pojawiają się także problemy doskonalenia systemu praktyk i staży studenckich. Ostatnio wspólną troską są także studia doktoranckie.

 

Poszerzenie WZJK o przedstawiciela przemysłu

W skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki wchodzi od roku 2013 przedstawiciel przemysłu mianowany przez dziekana Wydziału. Jest to jednocześnie stały przedstawiciel Forum Wydział – Przemysł w organach Wydziału w ramach wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Obecnie takim przedstawicielem jest Pan mgr inż. Marian Darłak z Zakładów Magnezytowych Ropczyce, Wiceprezes Zarządu ds. Jakości i Rozwoju. Z przedstawicielem przemysłu, jak również przy udziale członków Forum Wydział – Przemysł poszerzamy i uatrakcyjniamy obecną ofertę edukacyjną, by w pełni zaspokajać  zapotrzebowanie przemysłu na konkretnych specjalistów. Wskazują oni zapotrzebowanie rynku pracy na osoby o określonych umiejętnościach. Dzięki nim uzyskujemy wsparcie dla studentów w odbywaniu przez nich nie tylko praktyk zawodowych, ale również staży.

 

Księga Jakości Kształcenia

Księga Jakości Kształcenia przygotowana została przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz zatwierdzona przez Dziekana Wydziału. Księga Jakości jest jednym z instrumentów realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, obejmującym dwa powiązane ze sobą poziomy: uczelniany i wydziałowy. W Księdze Jakości Kształcenia gromadzone są: wydziałowa dokumentacja Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, procedury i instrukcje wydziałowe, dokumenty nadrzędne w tym: ustawy, Statut AGH, Regulamin Studiów AGH, uchwały Senatu, zrządzenia Rektora, uczelniane założenia dotyczące Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, uchwały Rady Wydziału, zarządzenia Dziekana oraz sprawozdania z posiedzeń Zespołów powołanych na rzecz podniesienia jakości kształcenia.

 

Wymienione działania realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki służą zacieśnieniu współpracy ze środowiskiem gospodarczym, co ma znaczący wpływ na podniesienie jakości kształcenia oraz konkurencyjności naszego Wydziału i jego absolwentów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.