baner wydzialu

 Zasady działania Zespołu Audytu Dydaktycznego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie


§1

Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego powoływany jest przez Dziekana Wydziału na podstawie Zarządzenie Nr 2/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7.01.2013 r. na okres swojej kadencji.


§2

W skład Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego wchodzą: Przewodniczący, pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziału reprezentujący kierunki dydaktyczne realizowane na Wydziale (pracownik może reprezentować maksymalnie dwa kierunki), Przedstawiciel Doktorantów i Przedstawiciel Studentów.


§3

Zadania Przewodniczącego Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego:

1. Kierowanie pracami i zwoływanie posiedzeń Zespołu.

2. Przedstawianie Dziekanowi Wydziału wniosków z przeprowadzonych audytów oraz sprawozdań rocznych z działania Zespołu.

3. Archiwizacja dokumentacji pracy Zespołu.


§4

Zadania Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego:

1. Regularna kontrola i ocena procesu kształcenia na wszystkich kierunkach kształcenia na Wydziale poprzez:

a) kontrolę dostępności sylabusów i zgodności ich treści z prowadzonymi zajęciami

b) zgodność punktów ECTS z rzeczywistym nakładem pracy studenta

c) kontrolę osiąganych efektów kształcenia

d) kontrola obciążeń dydaktycznych pracowników

2. Monitorowanie, przegląd i wnioskowanie o podnoszenie poziomu infrastruktury wspierającej proces kształcenia na każdym z kierunków kształcenia na Wydziale.

3. Inicjowanie akcji ankietowych dotyczących programów kształcenia na Wydziale i analiza ich wyników.

4. Identyfikacja nieprawidłowości i problemów w realizacji procesu kształcenia na Wydziale i wnioskowanie do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia o opracowanie strategii naprawczej.

5. Proponowanie zmian i modyfikacji mających na celu ciągłe doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale.


§5

1. Posiedzenia Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego zwoływane są co najmniej raz w semestrze.

2. Uchwały Zespołu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zespołu.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządzany jest protokół.

4. Dokumentację prac Zespołu archiwizuje Przewodniczący, a po zakończonej kadencji przekazuje kolejnemu Przewodniczącemu.