baner wydzialu

 Zasady działania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

powołanego przez Radę Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie


§ 1

Dokument określa zadania i zasady funkcjonowania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, zwanego dalej "Zespołem", który działa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, zwanym dalej WIMiC, na podstawie Uchwały Nr 9/RW/2013 Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH z dnia 22.03.2013 oraz na podstawie Zarządzenie Nr 2/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 stycznia 2013 r.


§ 2

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na WIMiC. W tym celu w szczególności opracowuje i przedstawia Dziekanowi wnioski i projekty, zgodne z wytycznymi ustalonymi przez Uczelniany Zespół.


§ 3

Za nadzór oraz za funkcjonowanie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia odpowiada Dziekan Wydziału.


§ 4

1.W skład Zespołu wchodzą osoby powołane przez DziekanaWydziału IMiC, a zaopiniowane przez Radę Wydziału IMiC.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać na posiedzenia inne osoby, które uczestniczą w posiedzeniach bez prawa udziału w głosowaniu.

3. Zespół kończy działalność wraz z upływem kadencji Rady Wydziału.


§ 5


Zadania Przewodniczącego Zespołu:

a) reprezentowanie Zespołu wobec władz Wydziału WIMiC,

b) kierowanie pracami zespołu, zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie obradom,

c) przedstawianie Radzie Wydziału WIMiC opinii, projektów uchwał i wniosków Zespołu dotyczących rozpatrywanych spraw.§ 6

Zadania Wydziałowego Zespołu:

1) stworzenie skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych procedur w zakresie obszarów działań, o których mowa w § 2, § 3 - § 6, Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w oparciu o wytyczne ustalone przez Uczelniany Zespół,

2) opiniowanie, monitorowanie i okresowy przegląd programów kształcenia i ich efektów,

3) systematyczna aktualizacja informacji o programie kształcenia w Systemie Syllabus AGH,

4) prowadzenie akcji ankietowych w celu zbierania, analizy i interpretacji danych dotyczących różnych aspektów działalności dydaktycznej jednostki, zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Zespołu,

5) prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych na wydziałach w oparciu o wytyczne ustalone przez Uczelniany Zespół,

6) gromadzenie, opracowanie, analiza, interpretacja oraz wykorzystanie danych dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów w jednostce,

7) opracowanie i monitorowanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych,

8) ustalenie skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych zasad w zakresie oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, uwzględniając konieczność publikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów, przepisów i procedur,

9) przygotowanie informacji na temat warunków socjalnych studentów i doktorantów, w szczególności dostępu do świadczeń pomocy materialnej, akademika, opieki medycznej,

10) przygotowanie informacji na temat środków wsparcia studentów, w szczególności w zakresie trudności adaptacyjnych oraz w nauce,

11) analiza i wykorzystywanie opinii absolwentów AGH o przebiegu studiów oraz opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów w jednostce,

12) monitorowanie i przegląd infrastruktury wspierającej proces kształcenia (m.in. bibliotek, sal dydaktycznych i ich wyposażenia, komputerów z dostępem do Internetu) w jednostce, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Uczelniany Zespół oraz wnioskowanie do Dziekana Wydziału w sprawach związanych z koniecznymi zmianami w infrastrukturze/

13) formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale i w Uczelni i przedstawianie ich Dziekanowi Wydziału oraz Uczelnianemu Zespołowi,

14) inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej prowadzonej na wydziale oraz rekomendowanie ich Uczelnianemu Zespołowi,

15) inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w jednostce,

16) upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie doskonalenia jakości kształcenia w jednostce.


§ 7

1. Posiedzenia Zespołu odbywają w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

2. Dokumenty Zespołu o których mowa w § 5 pkt.c oraz w § 6 przyjmowane są przez nią w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządzany jest protokół.

4. Dokumentacja działalności Zespołu archiwizowana jest w Księdze Jakości Kształcenia.