baner wydzialu

MATERIAŁY FUNKCJONALNE

Inżynieria Materiałowa stanowi przykład połączenia nauk podstawowych i stosowanych w celu uzyskania materiałów o określonych właściwościach. Specjalność materiały funkcjonalne obejmuje naukę o takich materiałach jak tworzywa metaliczne i ceramiczne, przewodniki superjonowe, półprzewodniki, dielektryki oraz magnetyki. Wybrane grupy materiałów prezentowane będą zgodnie z konwencją materiał → właściwości → zastosowania. Specjalność materiały funkcjonalne, w oparciu o relacje pomiędzy strukturą, metodą otrzymywania i właściwościami użytkowymi, kształtuje umiejętność projektowania materiałów spełniających określone funkcje dla zastosowań w energetyce, elektronice czy medycynie oraz innych priorytetowych obszarów gospodarki. Program specjalności obejmuje projektowanie, niekonwencjonalne metody wytwarzania materiałów oraz modyfikacji powierzchni w celu uzyskania właściwości niezbędnych do zastosowań w nowoczesnej technice. Istotną częścią programu kształcenia jest wykorzystanie metod komputerowych do projektowania materiałów. Absolwenci specjalności materiały funkcjonalne posiadają umiejętność rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu inżynierii materiałowej we współpracy z technologami czy konstruktorami. Zdobyta wiedza oraz sposób kształcenia rozwijający predyspozycje nauko-badawcze umożliwia kontynuację nauki na studiach III stopnia. Absolwenci Inżynierii Materiałowej znajdują zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach czy placówkach naukowych. Inżynieria materiałowa jest dyscypliną o kluczowym znaczeniu dla gospodarki światowej, dając młodym ludziom szanse rozwoju i zdobycia znaczącej pozycji na rynku pracy, zarówno w kraju jak i za granicą.

 

ZAAWANSOWANE MATERIAŁY CERAMICZNE

Nowo utworzona specjalność pt. "ZAAWANSOWANE MATERIAŁY CERAMICZNE" pozwoli na poszerzenie dotychczasowej oferty dydaktycznej na kierunku kształcenia Inżynieria Materiałowa prowadzonym przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Szczególną uwagę zamierza się poświęcić nano technologii jako nauki łączącej w sobie wiele dziedzin takich jak: inżynieria materiałowa, fizyka, chemia czy biologia. Zajęcia będą pokazywać dwie odmienne strategie rozwoju tej dziedziny, które jak się wydaje dominują w badaniach nano i mikro materiałowych. Podejście zaprezentowane przez Feymana i poźniej rozwijane przez Franksa polega na budowie mikro i nanosystemów poprzez coraz większą miniaturyzację i zwiększenie precyzji wytwarzania w oparciu o już istniejące technologie takie jak np. wysoko rozdzielcza litografia lub techniki Rapid Protoryping. Drugie podejście prezentowane również przez uczonych amerykańskich polega na kontroli struktury na poziomie molekularnym, gdzie nowe tworzywa są wytwarzane poprzez precyzyjne manipulowanie atomami w celu uzyskania pożądanej struktury krystalograficznej lub mikro i nano struktury. Przykładami takich materiałów mogą być fulereny czy nanorurki węglowe.

Oba podejścia stanowią wzajemnie uzupełniające się elementy i będą stanowić kompendium niezbędnej wiedzy, którą powinni nabyć studenci po ukończeniu specjalności miko i nano technologie materiałowej. W efekcie słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą procesów i zjawisk fizykochemicznych wykorzystywanych w trakcie wytwarzania mikro i nanomateriałów. Poznają zasady działania przyrządów dzięki którym są wytwarzane te struktury. Zapoznają się z metodami otrzymywania mikroreaktorów, które coraz częściej są wprowadzane na rynek przemysłu biochemicznego i elektronicznego. Znajomość tych problemów oraz umiejętność ich praktycznego wykorzystania będzie użyteczna dla absolwentów tej specjalność przy poszukiwaniu zatrudnienia w przemyśle zajmującym się zaawansowanymi technologiami.

Kadra naukowa oraz baza laboratoryjna gwarantuje odpowiedni poziom merytoryczny procesu dydaktycznego na nowo utworzonej specjalności. Kształcenie studentów będzie prowadzone w taki sposób, by sprostali oczekiwaniom przyszłych pracodawców z przemysłu oraz placówek naukowo badawczych.

 

BIOMATERIAŁY I KOMPOZYTY

Specjalność Biomateriały i Kompozyty przygotowuje fachowców w dziedzinie projektowania, wytwarzania oraz badań nowoczesnych tworzyw kompozytowych. W ramach zajęć (wykłady, laboratoria, seminaria, prace dyplomowe) studenci zapoznają się z technologią materiałów kompozytowych (zwłaszcza tworzyw zbrojonych różnymi włóknami), metodami badań właściwości tworzyw kompozytowych i analizą procesu ich degradacji. Poznają technologie nowoczesnych kompozytów włóknistych znajdujących zastosowanie w przemyśle sportowym, motoryzacyjnym, ochronie środowiska, w przemyśle materiałów konstrukcyjnych i materiałów budowlanych oraz w medycynie. Specjalność, oprócz wiedzy materiałowej kształci studentów w dziedzinie materiałów stosowanych w medycynie. Studenci poznają zasadnicze zagadnienia z dziedziny inżynierii biomateriałów wraz z wiedzą dotyczącą metod badań biozgodności, Poznają metody projektowania implantów o złożonych funkcjach biomechanicznych, konstrukcje układów eksperymentalnych do badań trwałości materiałów w środowisku biologicznym oraz zaznajamiani są z wymaganiami normowymi dotyczącymi organizacji i monitoringu badań doświadczalnych i klinicznych materiałów przeznaczonych na rynek medyczny.

Absolwenci po naszej specjalności mogą poszukiwać zatrudnienia; w firmach zajmujących się produkcja lub sprzedażą tworzyw kompozytowych we wszystkich dziedzinach techniki, stosujących polimerowe kompozyty włókniste, również w budownictwie, w laboratoriach badań tworzyw kompozytowych (mechaniczne, degradacja, badania normowe), w firmach zajmujących się wytwarzaniem materiałów implantacyjnych (również jako przedstawiciele handlowi firm produkujących materiały dla medycyny), w firmach organizujących badania materiałów przeznaczonych na rynek medyczny (badania kliniczne).