baner wydzialu

CERAMIKA TECHNICZNA I KONSTRUKCYJNA

Utworzenie specjalności stanowi odpowiedź na zmiany technologii szeregu gałęzi przemysłowych zgłaszających zapotrzebowanie na wysoce wyspecjalizowane materiały ceramiczne zdolne pracować długo i niezawodnie. Skala ich produkcji jest niewielka, lecz wartość produkcji bardzo duża. W ich wytwarzaniu stosowane są bardzo zróżnicowane metody i zabiegi technologiczne nie występujące w technologiach produkcji masowej. Z tego też względu nie wchodzą one w zakres technologii omawianych w trakcie studiów na kierunku technologii chemicznej, ani na kierunku inżynierii materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

W zakresie studiów pierwszego stopnia na Makrokierunku Ceramika studenci uzyskają niezbędną wiedzę podstawową z inżynierii materiałowej oraz gruntowne przygotowanie inżynierskie z zakresu technologii ceramicznych. Przedmiotem kształcenia na drugim stopniu realizowanym na specjalności Ceramika Techniczna i Konstrukcyjna będzie kształtowanie mikrostruktury tworzyw wiodące do eksponowania pożądanych właściwości fizykochemicznych ceramiki, a więc właściwości mechanicznych, cieplnych, elektrycznych i magnetycznych. Przekazana zostanie wiedza z zakresu najnowszych osiągnięć w dziedzinie preparatyki ceramicznej oraz wiedza płynąca z aktualnie prowadzonych w tym zakresie prac badawczych.

Posiadający tą wiedzę absolwenci zasilą powstające coraz liczniej małe przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji ceramiki specjalnej dla potrzeb przemysłu energetycznego, maszynowego, narzędziowego, zbrojeniowego oraz dla medycyny i gałęzi pokrewnych. Wiedzę tą będą mogli także wykorzystać dla modyfikacji i poprawy jakości tworzyw produkowanych w podstawowych działach przemysłu ceramicznego.

 

WZORNICTWO CERAMIKI I SZKŁA

Nowa specjalność "Wzornictwo Ceramiki i Szkła" jest dedykowana osobom pragnących realizować swoje ambicje inżynierskie w połączeniu z uzdolnieniami artystycznymi. Kształcenie studentów na tej specjalności ma charakter interdyscyplinarny. Łączy nauczanie inżynierskie w zakresie technologii ceramiki i szkła z możliwie szerokim przygotowaniem projektowym i artystycznym ukierunkowanym na powstawanie i wdrażanie nowych produktów (wzorów, kształtów, dekoracji). Osoby kształcące się w tej specjalności nabywają, przede wszystkim, gruntowną wiedzę inżyniersko - technologiczną z zakresu procesów wytwarzania wyrobów ceramiki szlachetnej i szkła. Obejmuje ona, w zakresie ceramiki: zasady doboru surowców, zasady projektowania i zestawiania mas i szkliw ceramicznych, mielenie i otrzymywanie mas ceramicznych, formowanie wyrobów, wypalanie i zdobienie. Natomiast w zakresie technologii szkła: dobór surowców (głównych i pomocniczych); topienie, klarowanie i modyfikowanie właściwości masy szklarskiej; technologie formowania wyrobów szklarskich oraz techniki przetwórstwa szkła. Dodatkowym, ważnym elementem będzie poznanie wymagań normowych i obwarowań parametrów technologicznych w procesach wytwarzania ceramiki i szkła. Drugi nurt, postrzegany jako wartość dodana do kształcenia technologicznego, obejmuje zestaw przedmiotów związanych z zasadami wzornictwa przemysłowego, takich jak: oryginalność artystyczna, ergonomia, estetyka i funkcjonalność. Szczególny nacisk będzie kładziony na połączenie uwarunkowań normowych i techniczno-technologicznych z artystyczną wizją projektowanych przedmiotów z ceramiki i szkła, jak również na znajomość zagadnień związanych z zasadami wdrażania nowych produktów do seryjnej produkcji. Tak ukierunkowany absolwent będzie gotowy do podjęcia samodzielnej pracy w warsztatach artystycznych jak i w działach technologicznych lub działach nowego produktu w zakładach przemysłu ceramicznego czy szklarskiego.

 

MATERIAŁY DLA KONSERWACJI I REWITALIZACJI

Specjalność "Materiały dla konserwacji i rewitalizacji" jest jedną z trzech specjalności makrokierunku Ceramika. Podjęcie studiów na tej specjalności umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu współczesnych i historycznych metod wytwarzania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki oraz technik konserwacji zabytków i przywracania funkcji użytecznych budowlom zabytkowym. Podstawę studiów na omawianej specjalności stanowi wiedza i umiejętności nabyte przez studentów na pierwszym stopniu studiów, na których uzyskają gruntowne przygotowanie inżynierskie z zakresu technologii materiałów ceramicznych i inżynierii materiałowej.

Kontynuacja studiów na specjalności "Materiały dla konserwacji i rewitalizacji" zapewnia twórczy rozwój nabytej wiedzy, uzupełniając ją opanowaniem technik i technologii odtwarzania i racjonalnej substytucji historycznych materiałów ceramicznych, spoiw mineralnych, tynków, materiałów konstrukcyjnych i detali architektonicznych. Umożliwia również planowanie i podjęcie działań, których celem jest skuteczna ochrona budowli przed destrukcją spowodowaną ich zawilgoceniem i zasoleniem oraz korozją materiałów budowlanych, a także stwarza możliwości oceny i optymalizacji współpracy historycznych materiałów budowlanych z materiałami współczesnymi. Ważnym elementem kształcenia jest poznanie sposobów i technik konserwacji szkła, witraży i emalii, a także procesów wytwarzania i barwienia szkieł, które mogą być wykorzystane do uzupełniania ubytków szkieł historycznych.

Studia na omawianej specjalności łączą elementy historii materialnej ze współczesną wiedzą o fizykochemii procesów zachodzących podczas wytwarzania i eksploatacji różnorakich materiałów budowlanych, pozwalając w racjonalny sposób kształtować ich właściwości użytkowe. Umiejętności te oraz znajomość zasad konserwacji, napraw i odtwarzania różnego typu wyrobów z ceramiki i szkła, czyni z absolwenta omawianej specjalizacji wartościowego współpracownika przedsiębiorstw i instytucji konserwatorskich oraz firm wytwarzających materiały o zadanych cechach użytkowych i walorach artystycznych. Dobre wyposażenie laboratoriów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki umożliwia poznanie i opanowanie standardowych i unikalnych technik badawczych, przydatnych w późniejszej pracy. Jedną z cech absolwenta omawianej specjalności jest jego interdyscyplinarność, pozwalająca na zrozumienie wymagań konserwatorskich i wskazanie sposobów otrzymywania i doboru najwłaściwszych materiałów, które zapewnią odpowiednią trwałości i funkcjonalności takiego rozwiązania. Absolwenci przygotowani są do podjęcia nauki na studiach doktoranckich - studiach III stopnia.