baner wydzialu

TECHNOLOGIA CERAMIKI I MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

Na specjalności Technologia Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych studenci kształceni są w zakresie: technologii ceramiki przemysłowej tj. głownie produkcji wyrobów ceramiki stołowej; ceramiki płytkowej i ceramiki sanitarnej oraz w zakresie produkcji szerokiej gamy ceramiki i materiałów ogniotrwałych. Zdobywają szeroką wiedzę z zakresu technologii wytwarzania i przetwórstwa wyrobów z ceramiki i materiałów ogniotrwałych obejmującą: zagadnienia wydobycia i przygotowania surowców, procesy spiekania i topienia z uwzględnieniem ich realizacji w warunkach przemysłowych, technologie formowania wyrobów, charakterystykę własności materiałów ceramicznych oraz metod badań normowych i kontroli jakości. Program kształcenia obejmuje projektowanie, wytwarzanie i ocenę wyrobów z zakresu ceramiki przemysłowej oraz materiałów ogniotrwałych.

Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawami produkcji przemysłowej ceramiki glinokrzemianowej obejmującej wyroby: porcelanowe, porcelitowe, fajansowe, kamionkowe, gres porcellanato, materiały ogniotrwałe. Są to produkty o szerokim spektrum zastosowań: od wyrobów codziennego użytku po wysokospecjalistyczne nowoczesne materiałów dla techniki i przemysłu. Tematy realizowane w ramach specjalności na wykładach, seminariach, projektach, laboratoriach i w pracach magisterskich dotyczą podstaw fizykochemicznych procesów jednostkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przygotowania surowców i mas, formowania, suszenia, obróbki cieplnej i końcowej obróbki ceramiki. Istotnym elementem kształcenia jest możliwość odbycia praktyk i staży przemysłowych w zakładach ceramicznych i jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom znaleźć zatrudnienie w przemyśle ceramicznym tj. w zakładach ceramiki stołowej, ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, zakładach materiałów ogniotrwałych, zakładach zajmujących się produkcją różnego typu ceramiki użytkowej oraz placówkach naukowych i naukowo rozwojowych zajmujących się problemami technologii ceramiki. Absolwenci mogą zajmować stanowiska w zakresie: prowadzeniu produkcji i zarządzania produkcją, w laboratoriach technologicznych i jednostkach kontroli jakości a także w dystrybucji i sprzedaży wyrobów ceramicznych. Są przygotowani do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej a także do pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Posiadają przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach III stopnia.

 

TECHNOLOGIA SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH

Na specjalności Technologia Szkła i Powłok Amorficznych studenci kształceni są w zakresie technologii szkieł, z uwzględnieniem technologii branżowych, a także w zakresie technologii emalii i powłok amorficznych. Studenci zdobywają szeroką wiedzę obejmującą: charakterystykę surowców stosowanych w procesie technologicznym, podstawy ich doboru i przygotowania zestawów szklarskich, zagadnienia z zakresu metod syntezy szkieł, emalii i powłok amorficznych, zagadnienia związane z charakterystyką stanu szklistego, a także zagadnienia dotyczące metod formowania i przetwórstwa szkła. W ramach specjalności studenci zapoznają się z właściwościami technologicznymi i użytkowymi szkieł, emalii i powłok amorficznych, a także z metodami badawczymi służącymi do ich oceny oraz do kontroli procesów technologicznych. Program kształcenia obejmuje projektowanie, wytwarzanie i badanie szkieł, emalii oraz powłok amorficznych.

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej technologii szkła (w tym szkła gospodarczego, budowlanego, technicznego i szeregu szkieł specjalnych), a także wiedzy z zakresu technologii emalii i powłok amorficznych. Otrzymywane dzięki wymienionym technologiom tworzywa i produkty są wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach, od podstawowych gałęzi rynkowych po najbardziej wyspecjalizowane i najnowocześniejsze technologie. Tematy realizowane w ramach specjalności na wykładach, seminariach, projektach, laboratoriach i w pracach magisterskich dotyczą zagadnień ściśle związanych z podstawowymi elementami technologii szkieł, emalii i powłok amorficznych, jak również bardzo istotnych obecnie problemów zmniejszenia energochłonności procesów technologicznych oraz ograniczenia emisji gazów. Istotnym elementem kształcenia jest możliwość odbycia praktyk i staży przemysłowych w zakładach przemysłowych oraz w jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom znaleźć zatrudnienie w przemyśle szklarskim, a więc przede wszystkim w hutach szkła oraz w zakładach zajmujących się przetwórstwem i wykorzystaniem szkła, oraz w jednostkach naukowych, naukowo-badawczych i naukowo- rozwojowych zajmujących się problemami technologii szkieł, emalii i powłok amorficznych. Absolwenci mogą zajmować stanowiska związane z prowadzeniem i zarządzaniem produkcją w przemyśle szklarskim, są także przygotowani do pracy w laboratoriach technologicznych i jednostkach kontroli jakości. Wiedza uzyskana w ramach specjalności może być przydatna do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci posiadają przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach III stopnia. Kadra naukowa oraz baza laboratoryjna gwarantuje odpowiedni poziom merytoryczny procesu dydaktycznego na nowo utworzonej specjalności. Kształcenie studentów będzie prowadzone w taki sposób, by sprostali oczekiwaniom przyszłych pracodawców z przemysłu oraz placówek naukowo badawczych.

 

TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Specjalność obejmuje zdobywanie wiedzy z zakresu: fizykochemia procesów zachodzących podczas wytwarzania i użytkowania cementów, spoiw wapiennych i gipsowych, betonów, ceramiki budowlanej oraz materiałów izolacyjnych, badania surowców naturalnych i wtórnych, rozwój nowoczesnych metod wytwarzania specjalnych materiałów budowlanych o bardzo wysokiej wytrzymałości i trwałości, rozwój metod analiz chemicznych oraz immobilizacja substancji szkodliwych, a także zarządzanie przemysłem materiałów budowlanych.

Absolwenci specjalności zatrudniani są jako technolodzy, doradcy techniczni, pracownicy działów marketingu i zarządzania oraz pracownicy laboratoriów chemicznych, głównie w takich zakładach jak: cementownie, zakłady wapiennicze, zakłady produkujące spoiwa gipsowe suche zaprawy, beton towarowy, prefabrykaty betonowe, beton komórkowy, kruszywa naturalne i sztuczne, ceramiczne wyroby wypalane, wyroby silikatowe, wełnę mineralną i inne izolacyjne materiały budowlane.

 

ANALITYKA I KONTROLA JAKOŚCI

Przedmiotem studiów na specjalności są chemiczne, fizykochemiczne i fizyczne metody pozwalające na uzyskanie informacji o składzie chemicznym i fazowym materiałów wraz z ich rozmieszczeniem przestrzennym (w skali makro, mikro i nano) a także zmianami składu w czasie. Omawiane i praktycznie wykonywane są poszczególne działy analizy takie jak analiza śladowa, analiza specjacyjna, analiza ciała stałego i powierzchni, analityka procesowa ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania czujników (sensorów) i metod przepływowych, analiza strukturalna, analiza fazowa a także zagadnienie zapewnienia jakości w procesie analitycznym. Drugim aspektem specjalności jest wykorzystanie metod analityki w kompleksowych systemach zarządzania jakością (TQM), a szczególnie w komórkach kontroli jakości.

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych (przemysł surowcowy, ceramiczny, szklarski, materiałów budowlanych, farmaceutyczny i chemiczny), laboratoriach kontrolnych (stacji sanitarno-epidemiologicznych, wodociągowych, ochrony środowiska), w pionach zarządzania jakością przedsiębiorstw a także mogą kontynuować karierę naukową zarówno na macierzystym Wydziale jak i na dowolnych krajowych i zagranicznych wydziałach o profilu chemicznym.