baner wydzialu

BIOMATERIAŁY - MATERIAŁY DLA MEDYCYNY

Kierownik studium: Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

Sekretarz: Dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz

AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. 12 617 44 48, 12 617 22 38, fax 12 617 33 71

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania: dwa semestry

Strony internetowe: http://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/biomaterialy-materialy-dla-medycyny/  

W skład zajęć prowadzonych w ramach studiów wchodzą: wykłady, seminaria, laboratoria i zajęcia projektowe. Program studiów obejmuje charakterystykę tworzyw wykorzystywanych w medycynie: metali, stopów, polimerów, ceramiki, węgla syntetycznego i kompozytów. Omówione zostaną przykłady zastosowań tworzyw syntetycznych w różnych dziedzinach medycyny: ortopedii, chirurgii kostnej, laryngologii, kardiologii, okulistyce, stomatologii i innych. Wykłady dotyczyć będą badania biozgodności w warunkach in vitro i in vivo, omówienia normy ISO 10993 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych) oraz regulacji prawnych i aspektów etycznych związanych z badaniami na zwierzętach. Ponadto omówione zostaną sposoby organizacji, nadzoru i monitorowania badań klinicznych. Słuchacze studiów zapoznani zostaną z najnowszymi osiągnięciami inżynierii tkankowej, metodami wytwarzania podłoży tkankowych oraz z konstrukcją bioreaktorów. Na zajęciach laboratoryjnych prezentowane będą metody badawcze wykorzystywane w analizie budowy i właściwości biomateriałów. W oparciu o konkretne przykłady z inżynierii biomateriałów prezentowane będą metody badawcze takie jak np.: spektroskopia w podczerwieni (FTIR), elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM), mikroskopia optyczna, mikroskopia sił atomowych (AFM). Słuchaczom studiów zaprezentowane zostaną metody badań właściwości mechanicznych biomateriałów i tkanek, metody fizykochemiczne stosowane do badań przebiegu degradacji materiałów (w sztucznym i naturalnym środowisku biologicznym) oraz metody biologiczne do analizy zjawisk zachodzących na powierzchni tworzyw w kontakcie z żywymi komórkami i tkankami. W ramach zajęć projektowych słuchacze samodzielnie opracowują jedno szczegółowe zagadnienie z zakresu inżynierii biomateriałów.


CHEMIA ANALITYCZNA W PRZEMYŚLE I OCHRONIE ŚRODOWISKA

Charakterystyka studiów:

Na zajęciach obejmujących wykłady i zajęcia laboratoryjne prezentowany będzie przegląd procedur analitycznych stosowanych w przemyśle i w laboratoriach ochrony środowiska, obejmujący kolejne etapy postępowania analitycznego, m.in.: nowoczesne metody roztwarzania próbek, dobór optymalnej metody pomiarowej, wzorcowanie metody oraz ocenę statystyczną wyników. W ilościowej analityce składu będą scharakteryzowane i stosowane metody klasyczne oraz metody instrumentalne, takie jak: płomieniowa i plazmowa spektrometria emisyjna, plazmowa spektrometria masowa, atomowa spektrometria absorpcyjna, woltamperometria i potencjometria stripingowa, potencjometria z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych, chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa (HPLC) oraz fluorescencja rentgenowska. Na zajęciach zostaną także omówione zasady akredytacji laboratoriów analitycznych.  

Program studiów:

Wykłady:

· Cel i zakres badań analitycznych w przemyśle i ochronie środowiska

· Dobór optymalnej metody pomiarowej uzależnionej od rodzaju i składu próbki oraz żądanej informacji analitycznej, wzorcowanie metody analitycznej

· Nowoczesne metody roztwarzania próbek, ich mineralizacji oraz metody rozdzielania i oddzielania matrycy

· Zastosowanie klasycznych metod analitycznych w analizie przemysłowej

· Przegląd i charakterystyka instrumentalnych metod stosowanych do wstępnej oceny składu badanych materiałów stałych - metoda rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej oraz metody MAR i  PIXE

· Charakterystyka, możliwości i zastosowanie instrumentalnych metod analitycznych:

- spektroskopii masowej, MS

- atomowej spektrometrii emisyjnej w płomieniu, łuku, iskrze, plazmie (ICP AES, ISP MS) i źródle laserowym oraz plazmowej spektrometrii masowej (ICP MS)

- atomowej spektrometrii absorpcyjnej płomieniowej i bezpłomieniowej (FAAS, ETAAS)

- polarografii, woltamperometrii, woltamperometrii z zatężaniem, woltamperometrii katalitycznej i potencjometrii stripingowej

- potencjometrii z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych

- chromatografii cieczowej i HPLC

· Analityczne badania wpływu przemysłu na stan i skażenie środowiska naturalnego. Wykorzystanie technologii materiałów budowlanych do utylizacji odpadów toksycznych. Zastosowanie metod analitycznych w badaniu składu wyciągów wodnych z odpadów

· Specjacyjne metody analizy

· Podstawy chemometrii oraz zasady akredytacji, certyfikacji i audytu laboratoriów badawczych i przemysłowych. Zmiany w procedurach analitycznych wymuszone koniecznością spełnienia wymagań norm EWG i systemów jakości.

Laboratorium:

Celem zajęć jest badanie składu próbek środowiskowych i wykonanie wybranych oznaczeń analitycznych w surowcach i produktach przemysłowych. Drugim zadaniem jest prezentacja najnowszej generacji aparatury stosowanej do roztwarzania oraz w analizie spektralnej (ICP AES, ICP MS) oraz elektrochemicznej (analizatory woltamperometryczne, potencjometryczne, skomputeryzowane przyrządy do pomiaru wybranych sygnałów elektrycznych wykorzystywanych w analityce).

· Oznaczanie żelaza i wapnia w cemencie oraz zawartości śladowych pierwiastków w próbkach wody metodą fluorescencji rentgenowskiej

· Przygotowanie próbek do oznaczeń instrumentalnych - roztwarzanie próbek w kwasach z wykorzystaniem systemów mikrofalowych, mineralizacja próbek środowiskowych przy pomocy promieniowania UV

· Zastosowanie metody ICP AES do oznaczania głównych i śladowych składników próbek przemysłowych, w badaniu składu materiałów biologicznych i sedymentów oraz w analizie anionów

· Zastosowanie metody ICP MS do oznaczania jonów metali oraz metaloidów w wodach

· Zastosowanie metody AAS do oznaczania zawartości metali ciężkich w sedymentach i metali toksycznych w materiałach biologicznych · Analiza powierzchni metodą MAR i badanie morfologii powierzchni metodą mikroskopii skaningowej

· Zastosowanie chromatografii cieczowej w analityce, HPLC

· Analityczne zastosowania metody chromatografii gazowej

· Oznaczanie specjacji Cr [Cr(VI) i Cr (III)] w cemencie metodami spektrofotometrii absorpcyjnej

· Badania ługowalności metali ciężkich z odpadów oraz immobilizowanych spoiw cementowych

· Oznaczanie anionów zawartych w materiałach budowlanych i szkłach (chlorki, fluorki, borany) metodą potencjometryczną

· Oznaczenie śladowych zawartości toksycznych pierwiastków w kamieniu wapiennym i dolomicie metodami woltamperometrii i potencjometrii stripingowej  

Sylwetka absolwenta:

Studia są przeznaczone dla absolwentów wydziałów przyrodniczo-technicznych, w szczególności chemików, chemików analityków, biologów, fizyków, geologów i technologów, absolwentów uczelni rolniczych, a także specjalistów zajmujących się problemami ochrony środowiska. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie co najmniej studiów I stopnia (inżynierskich, licencjackich).

Uczestnicy studiów pogłębią wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat nowoczesnych metod analitycznych odgrywających istotną rolę w kontroli procesów przemysłowych, ocenie jakości surowców i produktów oraz w monitoringu i ochronie środowiska. Zapoznają się z możliwościami, działaniem i obsługą unikalnych, spektrometrycznych i elektrochemicznych przyrządów analitycznych, w które wyposażone są laboratoria uczelni.

Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji i kierowania laboratorium analitycznym. Ponadto będą mieli możliwość podniesienia własnych kwalifikacji w wyniku wymiany doświadczeń i prezentacji opracowanych przez nich projektów.

Ukończenie studiów podyplomowych zostanie potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.  

Czas trwania: 2 semestry (od X 2018 r. do VI 2019 r.)  

Termin zgłoszeń: od 1 VI do 25 IX 2018 r.  

Wymagane dokumenty:

• krótkie CV (rodzaj ukończonych studiów wyższych, uczelnia, adres do korespondencji, nr telefonu, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, aktualne zatrudnienie),

• odpis dyplomu ukończenia studiów,  

Tryb zgłoszeń: Zgłoszenie pisemne z deklaracją opłaty za studia przesłane drogą internetową, faksem lub pocztą, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  

Liczba miejsc: Min. 8 (1 grupa laboratoryjna), maks. 30 (2 grupy laboratoryjne)  

Miejsce zgłoszeń: AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków pawilon A-3, pokój 109, 110, 124, 126  

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

prof. dr hab. Andrzej Bobrowski, tel.: 12 617 24 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

dr hab. Agnieszka Królicka tel.: 12 617 48 61 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Opłaty: 3 000 zł  

Informacje dodatkowe: Zajęcia odbywają się w formie siedmiu sobotnio-niedzielnych zjazdów (razem 14 dni zajęć w systemie studiów niestacjonarnych). Przewidywana liczba godzin: 164. 


TECHNOLOGIA I PRZETWÓRSTWO SZKŁA

Kierownik studium: Dr hab. inż. Manuela Reben, prof. AGH

AGH Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania studiów: dwa semestry

Strona internetowa: http://ktsipa.ceramika.agh.edu.pl/dydaktyka.html#studia-podyplomowe 

Sylwetka absolwenta:

Studia adresowane są głównie dla absolwentów szkół wyższych, pracujących w przemyśle związanym z procesami produkcji szkła i jego przetwórstwa. Zagadnienia poruszane w trakcie studiów podyplomowych są także przydatne dla osób pracujących w zakładach produkcyjnych, gdzie szkło stanowi element materiału kompozytowego. Uczestnikami studiów mogą być również nauczyciele szkół średnich (profilowanych), którzy nauczają przedmiotów technicznych, w szczególności technologii chemicznej oraz absolwenci szkół wyższych bezpośrednio lub pośrednio związani z przemysłem szklarskim, ceramicznym emalierskim, czy z przemysłem wytwarzającym powłoki funkcyjne. Tematyka zajęć skierowana jest również do pracowników firm projektujących piece szklarskie czy będących menagerami projektów związanych z wdrażaniem nowych innowacyjnych technologii. Celem studiów jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie technologii i przetwórstwa szkła. Cechą studiów jest łączenie wiedzy akademickiej, przedstawianej w formie wykładów z praktyką. Studia stanowią propozycję dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się w najbardziej aktualnych technologiach przetwarzania wyrobów szklanych. Profil kształcenia dobrany jest w taki sposób, by zapewnić uczestnikom możliwość dyskusji o bieżących problemach przemysłu szklarskiego oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na liniach technologicznych. Wykłady dotyczyć będą następujących zagadnień: aktualnych trendów w technologii i przetwórstwie szkła, podstaw i uwarunkowań związanych z tworzeniem stanu szklistego, procesu technologicznego wytwarzania  szkła ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania masy szklanej w wyroby, surowców do produkcji szkła, obniżenia energochłonności procesów wytwarzania szkła z zastosowaniem surowców alternatywnych, czy operacji technologicznych pozwalających na obniżenie emisji CO2, najnowszych rozwiązań w zakresie doboru wyłożeń ogniotrwałych. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z szeroko pojętym przetwórstwem szkła, zastosowaniami szkła w budownictwie jako   materiału wypełniającego, elewacyjnego oraz konstrukcyjnego. Omówione zostaną przepisy i regulacje prawne pozwalające na stosowania szkła jako wyrobu budowlanego. Scharakteryzowane zostaną techniki pozwalające na otrzymanie powłok funkcyjnych na podłożach szklanych, właściwości powłok funkcyjnych i ograniczenia w ich stosowaniu. Zajęcia praktyczne umożliwią zapoznanie się z metodami badawczymi pozwalającymi określić właściwości wyrobów szklanych, jak również  pozyskać praktyczne informacje niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych.

Literatura obowiązkowa:

Praca zbiorowa: I. Płoński, K. Łyskiakowa, H. Pieniążek „ Technologia szkła” Arkady, Warszawa 1972 r. Skrypt ” Technologia Szkła – właściwości fizykochemiczne, metody badań” cz. I i cz. II.

Literatura zalecana:

Specjalistyczna literatura naukowa „ Świat szkła”, „ Ceramika i szkło”

Sposób weryfikacji i dokumentacji efektów kształcenia:

- obecność na zajęciach; - sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych; - odpowiedzi ustne na zajęciach laboratoryjnych; - egzamin w formie ustnej. Forma zaliczenia przedmiotów oraz zakończenia studiów podyplomowych:    

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych „Technologia i przetwórstwo szkła” jest obecność na wykładach, laboratoriach  (aktywność i zaliczone sprawozdanie z każdego ćwiczenia) jak również pozytywna ocena z końcowego egzaminu.


WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA TECHNOLOGII CEMENTÓW

Kierownik studium: Dr hab. inż. Artur Łagosz

AGH Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, Pawilon A-3 Pokój 307, Telefon 12 617 24 52

Osoba do kontaktu: mgr Joanna Janik

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa:

Czas trwania: 2 semestry

Celem studiów jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie technologii klinkieru cementowego i cementów produkowanych na jego bazie. Studia mają również za cel łączenie wiedzy akademickiej, prezentowanej głównie w formie wykładów, z praktyką przemysłową i laboratoryjną. Stanowią propozycję dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę w zakresie technologii produkcji cementów powszechnego użytku, jak również cementów specjalnych. Profil kształcenia dobrano w taki sposób, aby zapewnić uczestnikom możliwość dyskusji o bieżących problemach przemysłu cementowego oraz pomóc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w zakładach produkcyjnych. Wykłady obejmować będą takie zagadnienia jak: charakterystyka surowców do produkcji klinkieru, fizykochemia procesu klinkieryzacji, bilans pierwiastków lotnych, rodzaj paliw alternatywnych, skład i właściwości klinkieru portlandzkiego. Omawiane będą właściwości różnych rodzajów cementów powszechnego użytku, jak również cementów specjalnych oraz innych spoiw mineralnych, w tym również zasady kształtowania właściwości betonów i zapraw poprzez właściwy dobór spoiw. W ramach wykładów poruszane będą także zagadnienia związane z emisją zanieczyszczeń przemysłu cementowego, jak również omówione zostaną uwarunkowania prawne w zakresie możliwości zagospodarowania odpadów przez przemysł cementowy. Znacząca część zajęć będzie miała charakter ćwiczeń laboratoryjnych, podczas realizacji których będzie można uczestniczyć w wykonywaniu badań składu i właściwości klinkierów, cementów i produktów ich reakcji z wodą. Na zakończenie każdy z uczestników studiów weźmie udział w opracowaniu zagadnienia z zakresu technologii produkcji cementu, dzieląc się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi.