baner wydzialu

"Ocena przydatności technologii i spoiw mineralnych dla obiektów hydrotechnicznych oraz inżynierii środowiska na podstawie dotychczasowych i proponowanych rozwiązań".


"Innowacyjne odmiany materiałów ogniotrwałych z cyrkonianem wapnia”

Projekt realizowany w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH.

Projekt realizowany przy współpracy z Zakładami Magnezytowymi "ROPCZYCE" S.A. w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego.

Kierownik ze strony AGH – dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. AGH


„Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych”

Projekt realizowany ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 1.4. – wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 – badania i rozwój nowoczesnych technologii

Projekt realizowany przy współpracy z Zakładami Magnezytowymi "ROPCZYCE" S.A.

Kierownik ze strony AGH – dr hab. inż. Jacek Szczerba, prof. AGH


 7 Program Ramowy UE

Tytuł projektu: "Nanostructured energy-harvesting thermoelectrics based on Mg2Si" - THERMOMAG

Tytuł projektu: "Accelerated Metallurgy - the accelerated discovery of alloy formulations using combinatorial principles" - ACCMET


Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko"

Tytuł projektu: "Modernizacja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków"


Program Operacyjny: "Kapitał Ludzki"

Tytuł projektu: "Fabryka Inżynierów"

Tytuł projektu: "Chemik-technolog - inżynier z przyszłościa" (kierunek zamawiany)"


Program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka"

Tytuł projektu: "Nowe, wielofunkcyjne substytuty kostne, o wysokiej poręczności chirurgicznej"

Tytuł projektu: "Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenie w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń"

Tytuł zadania: "Elektrochemiczne sensory chloru i amoniaku"

Tytuł projektu: "Spiekane materiały narzędziowe przeznaczone na ostrza narzędzi do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania"

Tytuł projektu: "Silikonowe kompozyty ceramizujące na osłony przewodów elektrycznych"

Tytuł projektu: "Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych"

Tytuł projektu: "Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej"

Tytuł projektu: "Mikroporowata bioceramika na bazie fosforanów wapnia"

Tytuł projektu: "Sposób wytwarzania bioceramicznych tworzyw implantacyjnych na bazie hydroksyapatytu węglanowego"