baner wydzialu

Prof. dr hab. inż. Henryk Górecki

Politechnika Wrocławska

Za postawę godną miana prawdziwego przyjaciela Wydziału. Za bezinteresowne wspieranie działań Wydziału w obszarze technologii chemicznej i technologii materiałów. Za osobiste zaangażowanie, aktywność i nieocenioną pomoc wniesioną w rozwój kadry naukowej Wydziału. Za życzliwość i koleżeńskość, którą zawsze okazywał naszym pracownikom.

 

Stanisław Hybner

Zakłady ceramiki sanitarnej Hybner SA

Za wieloletnią współpracę i wkład w rozwój Wydziału. Za odwagę we wprowadzaniu nowych rozwiązań w technologiach ceramiki sanitarnej. Za wspieranie działalności dydaktycznej i organizacyjnej Wydziału. Za postawę człowieka odpowiedzialnego za rozwój kontaktów pomiędzy nauką i gospodarką w naszym kraju

 

Dr Hubert Jäger

SGL Carbon Group

For the great commitment to the cooperation between the Faculty and SGL Group; the concept and realization of the ?International Carbon Centre?; modernization of the lecture theatre in the Faculty of Materials Science and Ceramics; for promoting and creating the positive image of the Faculty in Germany and worldwide.

Za wielkie zaangażowanie we współpracy między Wydziałem a SGL Group. Za koncepcję i realizację ?Międzynarodowego Centrum Węglowego?. Za modernizację sali wykładowej Wydziału oraz promocję i tworzenie pozytywnego wizerunku Wydziału w Niemczech i na całym świecie.

 

Marek Małecki

Grupa Kapitałowa SOLBET

Za bardzo aktywne wspieranie współpracy pomiędzy Wydziałem a producentami betonu komórkowego i chemii budowlanej. Za ogromny wkład w rozwoju badań i procesu dydaktycznego związanego z betonami komórkowymi. Za opiekę i stwarzanie warunków rozwoju dla pracowników, absolwentów i studentów naszego Wydziału.

 

Zdzisław Stachura

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Za wszechstronny udział w rozwoju wielu gałęzi technologii ceramicznych. Za ogromny, pozytywny wpływ na rozwój dyscyplin naukowych związanych z Wydziałem. Za wspieranie działalności badawczej i dydaktycznej Wydziału. Za kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału w środowisku naukowym i gospodarczym kraju.