baner wydzialu

Historia

Początki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki sięgają roku 1949, kiedy w Akademii Górniczo-Hutniczej powołano Wydział Mineralny, przekształcony w 1951r. w Wydział Ceramiczny. Idea powołania Wydziału zrodziła się w grupie polskich ekspertów uczestniczących w Konferencji Poczdamskiej, wśród których byli profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej: Andrzej Bolewski i Walery Goetel. Duży wkład w organizację Wydziału Ceramicznego wniósł wybitny uczony prof. Jerzy Grzymek.

 

Obecna nazwa pojawiła się w roku 1971 w związku z otwarciem pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie, nowego kierunku kształcenia - inżynierii materiałowej. Stało się to dzięki staraniom grupy profesorów (E. Görlich, F. Nadachowski, S. Mrowec, R. Pampuch), którym udało się przełamać tradycyjne spojrzenie na technologie materiałowe. Technologia chemiczna i inżynieria materiałowa stanowią od tego czasu równorzędne kierunki studiów. Pierwszy z tych kierunków odpowiada tradycyjnemu profilowi wydziału surowcowo-technologicznemu. Dotyczy on szeroko rozumianych tworzyw ceramicznych obejmujących ceramikę budowlaną, szlachetną, ogniotrwałą i techniczną, materiały wiążące i betony, materiały izolacyjne, a także szkło i emalie.

 

Współpraca

Skuteczne kształcenie ceramików nie może się odbywać bez współpracy z przemysłem oraz innymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Każdego roku nasi studenci – przyszli inżynierowie wyjeżdżają na staże i wakacyjne praktyki do różnych zakładów w Polsce, a także do szkół wyższych w Niemczech, Francji, Szwajcarii czy Finlandii. Od niedawna istnieje także możliwość uzyskania tzw. podwójnych dyplomów, honorowanych w Polsce, jak i w kraju, gdzie obrona miała miejsce. Współpraca Wydziału z przemysłem ma długoletnią tradycję i dotyczy nie tylko branży ceramicznej i materiałów budowlanych, lecz również metalowej, energetyki i górnictwa. Owocna jest również współpraca Wydziału z jednostkami medycznymi (w zakresie biomateriałów) i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.

 

Kolegium Wydziału

Kolegium Wydziału opiniuje wszystkie ważne decyzje dziekana dotyczące działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej wydziału. W szczególnosci kolegium wydziału opiniuje:

1) projekt planu rzeczowo-finansowego wydziału;

2) projet strategii rozwoju wydziału,

3) powoływanie i przekształcanie kierunków i specjalności studiów,;

4) wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia;

5) wnioski dziekana o tworzenie, przekształcanie i likwidację instytutów i katedr;

6) zasady polityki kadrowej dotyczących nauczycieli akademickich.

 

Celem strategicznym Wydziału jest utrzymanie pozycji nowoczesnej i elitarnej jednostki dydaktyczno-badawczej o znaczeniu ogólnokrajowym i trwałych powiązaniach z przemysłem, pogłębienie współpracy z innymi wydziałami i uczelniami w kierunku tworzenia nowych specjalności interdyscyplinarnych oraz rozszerzenie kontaktów międzynarodowych w dziedzinie kształcenia i badań naukowych.

 

Wyróżnienia

Kierunek "Inżynieria Materiałowa" prowadzony przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki został wyróżniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną (Uchwała nr 422/2007 z dnia 14 czerwca 2007r.). Otrzymane wyróżnienie potwierdza wysoki poziom i jakość kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa. W uzasadnieniu Komisja podkreśliła m.in.: dobrze wykwalifikowaną kadrę, aktywną działalność naukowo-badawczą, szeroką współpracę z ośrodkami zagranicznymi, aktywność w przygotowywaniu podręczników akademickich, działalność studenckich kół naukowych, promocję kierunku oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i naukowych w nowoczesny sprzęt badawczy. Tylko dwa wydziały prowadzące kierunek "Inżynieria Materiałowa" uzyskały wyróżnienie tj. WIMiC i Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH został zakwalifikowany do kategorii A, czyli jednostek naukowych posiadających najwyższą, pierwszą kategorię (Komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 wrzenia 2010 o ustalonych kategoriach jednostek naukowych).

 

Obecnie na Wydziale studiuje ponad 1400 studentów, z tego 1050 na studiach stacjonarnych, a ponad 250 na studiach niestacjonarnych, oprócz tego 114 osób kształci się na stacjonarnym studium doktoranckim. Corocznie organizowane są również poszerzające wiedzę studia podyplomowe.

 

Sylwetka Absolwenta

Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna zdobywają wiedzę z zakresu chemii i procesów technologicznych ukierunkowanych na wytwarzanie materiałów budowlanych, ogniotrwałych, izolacyjnych, ceramicznych, szkła oraz na analitykę i kontrolę jakości. Poznają również metody rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Absolwent może liczyć na pracę w wielu branżach nowoczesnego przemysłu, technologicznych instytucjach badawczych, firmach produkujących nowoczesne materiały, biurach projektowych.

Inżynieria Materiałowa to kierunek, na którym absolwent zdobywa wiedzę z zakresu nauk ścisłych, a także nauki o materiałach ceramicznych, polimerowych, biomateriałach, materiałach funkcjonalnych i kompozytowych. Zapoznaje się z umiejętnością projektowania, doboru i badania materiałów do różnych zastosowań ze szczególnym naciskiem na materiały zaawansowane oraz na mikro- i nanotechnologie. Kształcenie obejmuje przygotowanie do podejmowania aktywności badawczej, obsługi specjalistycznej aparatury oraz systemów w zakresie inżynierii materiałowej.

Absolwenci kierunku Ceramika zdobywają wiedzę z zakresu chemii, fizyki, matematyki. Dysponują poszerzoną wiedzą na temat zasad, metod, technik i narzędzi stosowanych przy projektowaniu, wzornictwie i wytwarzaniu wyrobów ceramicznych i szkła. Zapoznają się z materiałami i sposobami postępowania przy konserwacji i rewitalizacji różnych obiektów. Posiadają wiedzę na temat ceramiki technicznej i konstrukcyjnej. Potrafią oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich, kierować zespołem i działać w sposób przedsiębiorczy.

Absolwenci kierunku Chemia Budowlana zdobywają wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Poznają technologię wytwarzania, przetwórstwa i metody modyfikacji materiałów chemicznych stosowanych w budownictwie. Posiadają umiejętność doboru materiałów do różnych zastosowań w budownictwie, stosowania odpowiednich metod ich wytwarzania oraz zasad kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych. Wraz z Politechniką Łódzką i Politechniką Gdańską prowadzone jest wspólne kształcenia i organizacja studiów. Zajęcia na semestrze V i VI realizowane są poza uczelnią macierzystą.

 

Poczet byłych dziekanów Wydziału