baner wydzialu

Habilitacje i doktoraty

Doktoraty

HABILITACJE


Agnieszka Gubernat

habilitacja

Temat pracy: Synteza, spiekanie i właściwości jednofazowych polikryształów węglikowych

Data nadania stopnia naukowego: 02.07.2014r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Zbigniew Pędzich

habilitacja

Temat pracy: Wybrane aspekty niezawodności konstrukcyjnych kompozytów ceramicznych na osnowach tlenkowych

Data nadania stopnia naukowego: 15.06.2012r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Bogusław Baś

habilitacja

Temat pracy: Sensory elektrochemiczne z odnawialną elektrodą pracującą

Data nadania stopnia naukowego: 7.10.2012

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Małgorzata Jakubowska

habilitacja

Temat pracy: Nowe algorytmy przetwarzania sygnałów elektrochemicznych

Data nadania stopnia naukowego: 29.09.2011

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Konrad Świerczek

habilitacja

Temat pracy: "Projektowanie właściwości fizykochemicznych tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw IT - SOFC oraz Li - ION"

Data nadania stopnia naukowego: 1.07.2011r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Paweł Pasierb

habilitacja

Temat pracy: "Potencjometryczne czujniki gazów"

Data nadania stopnia naukowego: 27.05.2011r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Andrzej Koleżyński

habilitacja

Temat pracy: "Rozkład termiczny bezwodnych szczawianów metali - analiza teoretyczna".

Data nadania stopnia naukowego: 4.03.2011r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Dominik Dorosz

habilitacja

Temat pracy: "Aktywne światłowody specjalne"

Data nadania stopnia naukowego: 11.02.2011r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Waldemar Pyda

habilitacja

Temat pracy: "Wybrane zagadnienia inżynierii konstrukcyjnych tworzyw cyrkoniowych"

Data nadania stopnia naukowego: 30.06.2010r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Maciej Sitarz

habilitacja

Temat pracy: „Struktura likwacyjnych szkieł krzemianowo - fosforanowych”.

Data nadania stopnia naukowego: 8.01.2010r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Jacek Szczerba

habilitacja

Temat pracy: „Modyfikowane magnezjowe materiały ogniotrwałe".

Data nadania stopnia naukowego: 28.09.2009r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Tomasz Brylewski

habilitacja

Temat pracy: „Metaliczne interkonektory w układzie metal/ceramika do zastosowania w ogniwach paliwowych SOFC”.

Data nadania stopnia naukowego: 29.09.2009r.

Dodatkowe informacje: Nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Elżbieta Pamuła

habilitacja

Temat pracy: "Biomateriały dla inżynierii tkankowej. Badania nad kształtowaniem struktury i właściwości biologicznych poliestrów alifatycznych"

Data nadania stopnia naukowego: 29.06.2009r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Mirosław Bućko

habilitacja

Temat pracy: "Modyfikacja właściwości dwutlenku cyrkonu jako elektrolitu stałego"

Data nadania stopnia naukowego: 16.06.2009

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Krzysztof Wojciechowski

habilitacja

Temat pracy: "Wpływ modyfikacji strukturalnych na właściwości termoelektryczne materiałów z grupy skutterudytów"

Data nadania stopnia naukowego: 9.06.2009r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Ryszard Lech

habilitacja

Temat pracy: "Termiczny rozkład wapieni:transport masy i ciepła"

Data nadania stopnia naukowego: 27.03.2009 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - technologia chemicza


Marek Gawlicki

habilitacja

Temat pracy: "Aktywność hydrauliczna modyfikowanego B-Ca[SiO]"

Data nadania stopnia naukowego: 29.09.2008 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - technologia chemiczna


Włodzimierz Mozgawa

habilitacja

Temat pracy: "Spektroskopia oscylacyjna zeolitów"

Data nadania stopnia naukowego: 7.12.2007

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Marek Nocuń

habilitacja

Temat pracy: "Amorficzne warstwy ochronne na bazie materiałów hybrydowych"

Data nadania stopnia naukowego: 9.11.2007

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - technologia chemiczna


Dariusz Kata

habilitacja

Temat pracy: "Zastosowanie azotku krzemu do otrzymywania tworzyw kowalencyjnych metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS"

Data nadania stopnia naukowego: 16.11.2007

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Katarzyna Tkacz-Śmiech

habilitacja

Temat pracy: "Kryształy jonowo-kowalencyjne typu AB i ABO3: związki pomiędzy składem chemicznym, budową, naturą wiązań i wybranymi właściwościami"

Data nadania stopnia naukowego: 30.03.2007

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Robert Filipek

habilitacja

Temat pracy: "Modelowanie dyfuzji w układach wieloskładnikowych"

Data nadania stopnia naukowego: 21.01.2007

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Zbigniew Grzesik

habilitacja

Temat pracy: "Właściwości transportowe zgorzelin siarczkowych powstających w procesie wysokotemperaturowej korozji metali"

Data nadania stopnia naukowego: 17.11.2006

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Barbara Małecka

habilitacja

Temat pracy: "Rozkład termiczny wybranych soli tlenowych metali bloku d"

Data nadania stopnia naukowego: 24.04.2006

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


DOKTORATY


mgr inż. Urszula Cibor
doktorat
Temat pracy: „Hydrożelowe wstrzykiwane biomateriały zawierające polimerowe nośniki antybiotyków lub leków przeciw osteoporozie”
Data nadania stopnia naukowego: 24.03.2017r.
Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  inżynieria materiałowa


mgr inż. Ewelina Grabowska

doktorat

Temat pracy: „Wpływ zeolitu na hydratację cementu i jego właściwości”

Data nadania stopnia naukowego: 27.01.2017r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne –  chemia


mgr inż. Łukasz Klita

doktorat

Temat pracy: „Cienkie warstwy siloksanowe na podłożach krzemowych”

Data nadania stopnia naukowego: 27.01.2017r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  inżynieria materiałowa


mgr Małgorzata Świętek

doktorat

Temat pracy: „Wielofunkcyjne nanokompozyty do zastosowań biologicznych”

Data nadania stopnia naukowego: 02.12.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  inżynieria materiałowa


mgr inż. Ryszard Prorok

doktorat

Temat pracy: „Rola fazy MSH w nieformowanych materiałach ogniotrwałych”

Data nadania stopnia naukowego: 02.12.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  technologia chemiczna


mgr inż. Edyta Snieżek

doktorat

Temat pracy: „Magnezjowo-cyrkonowe materiały ogniotrwałe o wiązaniu glinowym”

Data nadania stopnia naukowego: 02.12.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  technologia chemiczna


mgr inż. Magdalena Kwaśny

doktorat

Temat pracy: „Mezoporowata krzemionka otrzymywana poprzez usieciowanie oktawodorooktasilseskwioksanu”

Data nadania stopnia naukowego: 02.12.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne –  chemia


mgr inż. Joanna Ner-Kluza

doktorat

Temat pracy: „Aptamer’s influence on proteome of selected cancer cells”

Data nadania stopnia naukowego: 21.10.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne –  chemia


mgr inż. Wojciech Panna

doktorat

Temat pracy: „„Właściwości smektytów a przydatność technologiczna wybranych surowców ilastych południowo-wschodniej Polski”

Data nadania stopnia naukowego: 21.10.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  technologia chemiczna


mgr inż. Karolina Łączka

doktorat

Temat pracy: „Modified glass-ceramics of Li2O-Al2O3-SiO2(LAS) system”

Data nadania stopnia naukowego: 23.09.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  inżynieria materiałowa


mgr Anna Magiera

doktorat

Temat pracy: "Badania nad formowaniem hybrydowych włóknistych struktur polimerowych zbudowanych z nanowłókien polilaktydowych i żelatynowych"

Data nadania stopnia naukowego: 23.09.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  inżynieria materiałowa


mgr inż. Katarzyna Gasek

doktorat

Temat pracy: "Badanie skuteczności procesów sorpcyjnych i filtracyjnych do usuwania polutantów naturalnych i antropogennych"

Data nadania stopnia naukowego: 01.07.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne –  chemia


mgr inż. Małgorzata Suchanek

doktorat

Temat pracy: "Czynniki wpływające na krystalizację szkliw willemitowych"

Data nadania stopnia naukowego: 01.07.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  technologia chemiczna


mgr inż. Anna Porąbka

doktorat

Temat pracy: „Research and selection of composite material for friction drive systems in machinery and transport equipment”

Data nadania stopnia naukowego: 20.05.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  inżynieria materiałowa


mgr inż. Agnieszka Pięta

doktorat

Temat pracy: „Nowe materiały ogniotrwałe otrzymane na bazie dwuglinianu wapnia CaO2Al2O3”

Data nadania stopnia naukowego: 20.05.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  technologia chemiczna


mgr inż. Marek Zajusz

doktorat

Temat pracy: „Diffusion and phase evolution in multi-component multi-phase alloys”

Data nadania stopnia naukowego: 20.05.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  inżynieria materiałowa


mgr inż. Monika Wójcik - Bania

doktorat

Temat pracy: „Sieci polisiloksanowe jako nośniki dla katalizatorów palladowych i platynowych”

Data nadania stopnia naukowego: 22.04.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne –  chemia


mgr inż. Richard Gaweł

doktorat

Temat pracy: „Chemical stability and electrical properties of barium cerate – based ionic conducting materials for use in a dual PCFC-SOFC fuel cel”

Data nadania stopnia naukowego: 18.03.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  inżynieria materiałowa


mgr inż. Paulina Golonka

doktorat

Temat pracy: „Wpływ wybranych siarczanów metali na proces hydratacji cementu”

Data nadania stopnia naukowego: 26.02.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  technologia chemiczna


mgr inż. Ewelina Kłosek - Wawrzyn

doktorat

Temat pracy: „Wpływ węglanu wapnia na proces spiekania mas ceramicznych i właściwości wyrobów ceramiki budowlanej”

Data nadania stopnia naukowego: 26.02.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  technologia chemiczna


mgr inż. Anna Kuśnierz

doktorat

Temat pracy: „Składniki gazowe w technologii krzemianowych szkieł użytkowych”

Data nadania stopnia naukowego: 22.01.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  technologia chemiczna


mgr inż. Mateusz Schabikowski

doktorat

Temat pracy: „Optymalizacja właściwości transportowych materiałów termoelektrycznych na bazie Mg2Si”

Data nadania stopnia naukowego: 22.01.2016r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  inżynieria materiałowa


mgr inż. Paweł Nieroda

doktorat

Temat pracy: „Optymalizacja właściwości transportowych materiałów termoelektrycznych na bazie Mg2Si”

Data nadania stopnia naukowego: 18.12.2015r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne –  chemia


mgr inż. Michał Kisilewicz

doktorat

Temat pracy: „Formowanie wyrobów SiC z zawiesin wodnych"

Data nadania stopnia naukowego: 18.12.2015r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  inżynieria materiałowa


 mgr inż. Piotr Szatkowski

doktorat

Temat pracy: "Wpływ samoregenerującej się osnowy poliuretanowej na właściwości kompozytu z włóknem węglowym"

Data nadania stopnia naukowego: 20.11.2015r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  inżynieria materiałowa


mgr inż. Anna Wnuk

doktorat

Temat pracy: "Właściwości fizykochemiczne nanorurek TiO2"

Data nadania stopnia naukowego: 20.11.2015r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne –  chemia


mgr inż. Anna Donesz - Sikorska

doktorat

Temat pracy: "Funkcjonalne powłoki organiczno-nieorganiczne, otrzymywane metodą zol-żel, do zastosowań medycznych"

Data nadania stopnia naukowego: 23.10.2015r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  inżynieria materiałowa


mgr inż. Mirosław Stygar

doktorat

Temat pracy: "Badania układu warstwowego metal/ceramika w podwójnej atmosferze reakcyjnej Ar-H2-H20/powietrze z przeznaczeniem na interkonektory metaliczne do ogniw paliwowych SOFC"

Data nadania stopnia naukowego: 25.09.2015r

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  inżynieria materiałowa


mgr inż. Aleksandra Bochenek

doktorat

Temat pracy: "Wpływ wybranych faz cynkowych na właściwości cementów"

Data nadania stopnia naukowego: 25.09.2015r

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  technologia chemiczna


 mgr inż. Jarosław Pawluk

doktorat

Temat pracy: "Wpływ zawartości alkaliów w cemencie na trwałość autoklawizowanego betonu do produkcji podkładów kolejowych"

Data nadania stopnia naukowego: 25.09.2015r

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  technologia chemiczna


mgr inż. Anna Kusior

doktorat

Temat pracy: "Nanostruktury na bazie TiO2 dla zastosowań fotoelektrochemicznych"

Data nadania stopnia naukowego: 25.09.2015r

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne –  chemia


mgr Anna Kaczmarska

doktorat

Temat pracy: "Termodynamika i kinetyka utleniania CoO do Co3O4"

Data nadania stopnia naukowego: 25.09.2015r

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  inżynieria materiałowa


mgr inż. Marek Grabowy

doktorat

Temat pracy: „Wpływ składu chemicznego, fazowego oraz mikrostruktury na właściwości dwutlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem magnezu (Mg-PSZ)”

Data nadania stopnia naukowego: 03.07.2015r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  technologia chemiczna


mgr inż. Patryk Weisser

doktorat

Temat pracy: „Oznaczenie przedziału zmienności przepuszczalności właściwej produktów dysocjacji termicznej wybranych dolomitów”

Data nadania stopnia naukowego: 22.05.2015r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  technologia chemiczna


mgr Przemysław Mielczarek

doktorat

Temat pracy: „Electrochemical simulation of drugs metabolism - a step towards predictive toxicology”

Data nadania stopnia naukowego: 22.05.2015r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne –  chemia


mgr inż. Stanisław Hybner

doktorat

Temat pracy: „ Zastosowanie pogórniczych surowców odpadowych w technologii produkcji ceramiki sanitarnej”

Data nadania stopnia naukowego: 24.04.2015r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –  technologia chemiczna


 

Maksymilian Frąc

doktorat

Temat pracy: „Właściwości elektryczne i termoelektryczne wielofunkcyjnych kompozytów cementowych z grafitem ekspandowanym”

Data nadania stopnia naukowego: 20.03.2015 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – technologia chemiczna


Zbigniew Woźniak

doktorat

Temat pracy: „Pasty triadowe w technologii ceramiki”

Data nadania stopnia naukowego: 27.02.2015 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – technologia chemiczna


Elżbieta Długoń

doktorat

Temat pracy: „Nanoceramiczne warstwy hybrydowe wytwarzane na drodze elektroforetycznego osadzania”

Data nadania stopnia naukowego: 27.02.2015 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Renata Żak

doktorat

Temat pracy: „Właściwości immobilizacyjne produktów hydratacji alkalicznie aktywowanych szkieł glinokrzemianowych ”

Data nadania stopnia naukowego: 16.01.2015 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – technologia chemiczna


Mateusz Jeż

doktorat

Temat pracy: „Nowe czujniki elektrochemiczne do zastosowań w analizie woltamperometrycznej oraz do badań korozji”

Data nadania stopnia naukowego: 16.01.2015 r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne – chemia


Katarzyna Obal

doktorat

Temat pracy: „Modyfikacja tetragonalnej odmiany ditlenku cyrkonu jako elektrolitu stałego”

Data nadania stopnia naukowego: 16.01.2015 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Andrzej Kruk

doktorat

Temat pracy: „Spinele jako materiały powłokowe na metaliczne interkonektory do średniotemperaturowych ogniw paliwowych”

Data nadania stopnia naukowego: 16.01.2015 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Róża Szweda

doktorat

Temat pracy: „Macierze polimerowo - peptydowe do detekcji enzymów proteolitycznych”

Data nadania stopnia naukowego: 16.01.2015 r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne – chemia


Joanna Czechowska

doktorat

Temat pracy: „Nowe wielofunkcyjne substytuty kostne oparte na fosforanach (V) wapnia oraz siarczanie (VI) wapnia”

Data nadania stopnia naukowego: 21.11.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Dawid Pijocha

doktorat

Temat pracy: „Nowe substytuty kostne oparte na fosforanach wapnia i magnezu”

Data nadania stopnia naukowego: 21.11.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Łukasz Górski

doktorat

Temat pracy: „Zastosowanie wybranych algorytmów przetwarzania sygnałów w analizie woltamperometrycznej”

Data nadania stopnia naukowego: 24.10.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne – chemia


Wojciech Roszczynialski

doktorat

Temat pracy: „Rola siarczanu (VI) wapnia w procesach kształtowania wytrzymałości spoiw drogowych zawierających żużle stalownicze i popioły lotne ”

Data nadania stopnia naukowego: 26.09.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – technologia chemiczna


Aleksandra Poczekajło

doktorat

Temat pracy: „Kinetyka i mechanizm reakcji powstawania disiarczku niklu”

Data nadania stopnia naukowego: 26.09.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Justyna Sułowska

doktorat

Temat pracy: „Rola pierwiastków przejściowych w strukturze biologicznie aktywnych szkieł ”

Data nadania stopnia naukowego: 04.07.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – technologia chemiczna


Katarzyna Barczyk

doktorat

Temat pracy: „Wykorzystanie spektroskopii oscylacyjnej w badaniach struktury i właściwości różnych grup strukturalnych zeolitów”

Data nadania stopnia naukowego: 04.07.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne – chemia


Justyna Kupis

doktorat

Temat pracy: „Biomimetic membranes based on conducting polymers (CPs) and their (bio) analytical applications”

Data nadania stopnia naukowego: 04.07.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne – chemia


Kinga Majewska - Zawadzka

doktorat

Temat pracy: „Utlenianie i ochrona powierzchniowa materiałów na osnowie CoSb3”

Data nadania stopnia naukowego: 04.07.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Anna Lis

doktorat

Temat pracy: „Polimerowe implanty wspomagające regenerację włókien nerwowych w obrębie rdzenia kręgowego”

Data nadania stopnia naukowego: 04.07.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Kinga Majewska - Zawadzka

doktorat

Temat pracy: „Utlenianie i ochrona powierzchniowa materiałów na osnowie CoSb3”

Data nadania stopnia naukowego: 04.07.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Justyna Kupis

doktorat

Temat pracy: „Biomimetic membranes based on conducting polymers (CPs) and their (BIO) analytcal applications”

Data nadania stopnia naukowego: 04.07.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne – chemia


Agnieszka Terczyńska - Madej

doktorat

Temat pracy: „Strukturalne aspekty barwy szkieł. Wpływ składu chemicznego na widma elktronowe wybranych jonów metali przejściowych”

Data nadania stopnia naukowego: 30.05.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – technologia chemiczna


Elżbieta Sołtysiak

doktorat

Temat pracy: „Modyfikacja biozgodnych, resorbowalnych matryc polimerowych nanocząstkami ceramicznymi”

Data nadania stopnia naukowego: 25.04.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Anna Małek

doktorat

Temat pracy: „Plazmochemiczna modyfikacja powierzchni polimerów warstwami węglowymi dotowanymi krzemem i azotem”

Data nadania stopnia naukowego: 21.02.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Jadwiga Konefał - Góral

doktorat

Temat pracy: „Modyfikacja powierzchni tytanu przy użyciu metod plazmochemicznych (PECVD)”

Data nadania stopnia naukowego: 21.02.2014 r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Paweł Walczak

doktorat

Temat pracy:  Elektrochemiczne sensory chloru i amoniaku

Data nadania stopnia naukowego: 24.01.2014

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - technologia chemiczna


Małgorzata Dziubaniuk

doktorat

Temat pracy: Elektrochemiczne sensory chloru i amoniaku

Data nadania stopnia naukowego: 13.12.2013

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Anna Bugajna

doktorat

Temat pracy: Woltamperometria impulsowa normalna z transformacją falkową

Data nadania stopnia naukowego: 13.12.2013

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Magdalena Osiadły

doktorat

Temat pracy: Modyfikacja właściwości wybranych tlenkowych przewodników protonowych

Data nadania stopnia naukowego: 13.12.2013

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Joanna Mastalska

doktorat

Temat pracy: Krzemoorganiczne warstwy ognioochronne

Data nadania stopnia naukowego: 13.12.2013

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – technologia chemiczna


Longin Ogłaza

doktorat

Temat pracy: Właściwości upłynniające wodnych roztworów krzemianowych w zawiesinach ceramicznych

Data nadania stopnia naukowego: 13.12.2013

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne – chemia


Jan Wyrwa

doktorat

Temat pracy: Wpływ nanocząstek tlenków metali ziem rzadkich na żaroodporność stali wysokochromowych

Data nadania stopnia naukowego: 13.12.2013

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Piotr Boszkowicz

doktorat

Temat pracy: Krzemowe warstwy funkcjonalne na ogniwa słoneczne

Data nadania stopnia naukowego: 13.12.2013

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Sławomir Kwaśny

doktorat

Temat pracy: Powłoki o właściwościach fotokatalitycznych otrzymywane metodą zol-żel

Data nadania stopnia naukowego: 15.11.2013

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – technologia chemiczna


Małgorzata Niesyt

doktorat

Temat pracy: Dekarbonatyzacja a proces spiekania dolomitów w aspekcie wymagań przemysłu materiałów ogniotrwałych

Data nadania stopnia naukowego: 25.10.2013

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – technologia chemiczna


Sebastian Bielecki

doktorat

Temat pracy: Inkluzje siarczku niklu w szkle krzemianowym

Data nadania stopnia naukowego: 30.09.2013

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – technologia chemiczna


Magdalena Niedziółka

doktorat

Temat pracy: Modyfikacje chemiczne i aktywność farmakologiczna neuropeptydów o nowych właściwościach biologicznych

Data nadania stopnia naukowego: 05.07.2013

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Paulina Bednarz

doktorat

Temat pracy: Biozgodne i biodegradowalne implanty polimerowe wspomagające regenerację nerwów obwodowych

Data nadania stopnia naukowego: 24.05.2013

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Dorota Flak

doktorat

Temat pracy: "New metal oxide nanoparticles for gas sensors"

Data nadania stopnia naukowego: 24.05.2013

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Maksymilian Schmidt

doktorat

Temat pracy: "Optymalizacja właściwości termoelektrycznych materiałów opartych na roztworach stałych AgSbSe2-AgSbTe2"

Data nadania stopnia naukowego: 24.05.2013

Dodatkowe informacje: nauki techniczne –inżynieria materiałowa


Katarzyna Bułat

doktorat

Temat pracy: "Wpływ jonów szkłotwórczych i modyfikatorów więźby na krystalizację i bioaktywność szkieł krzemianowo - fosforanowych"

Data nadania stopnia naukowego: 19.04.2013

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne – chemia


Dominika Madej

doktorat

Temat pracy: „Korozja tworzyw ogniotrwałych Al2SiO5-SiC i Al2SiO5-ZrSiO4 w środowisku wymiennika ciepła współpracującego z piecem cementowym”

Data nadania stopnia naukowego: 22.03.2013

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – technologia chemiczna


Małgorzata Krok

doktorat

Temat pracy: "Resorbowalne membrany polimerowe do sterowanej regeneracji tkanek"

Data nadania stopnia naukowego: 22.03.2013

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Rafał Zybała

doktorat

Temat pracy: "Wysokotemperaturowy moduł termoelektryczny"

Data nadania stopnia naukowego: 22.03.2013

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – inżynieria materiałowa


Filip Sucharski

doktorat

Temat pracy: "Quantitative analysis of phosphoproteome of the selected brain structures in morphine dependence”

Data nadania stopnia naukowego: 22.03.2013

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne – chemia


Krzysztof Czarnacki

doktorat

Temat pracy: „Wpływ modyfikatorów powierzchni opakowań szklanych na redukcję ich masy”

Data nadania stopnia naukowego: 14.12.2012

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – technologia chemiczna


Filip Ciepiela

doktorat

Temat pracy: „Wpływ modyfikatorów warstwy podwójnej na sygnał odnawialnych elektrod stałych”

Data nadania stopnia naukowego: 16.11.2012

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Anna Nyczyk

doktorat

Temat pracy: „Siloksanowe polimery preceramiczne otrzymywane z wykorzystanie reakcji hydrosililowania”

Data nadania stopnia naukowego: 26.10.2012

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Justyna Pawlik

doktorat

Temat pracy: „Bioszkła nowej generacji jako składnik kompozytów do zastosowań medycznych”

Data nadania stopnia naukowego: 24.09.2012

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – technologia chemiczna


Michał Dworak

doktorat

Temat pracy: „Opracowanie biomateriału kompozytowego włókono węglowe/ polieteroeteroketon na implanty konstrukcyjne”

Data nadania stopnia naukowego: 24.09.2012

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Radosław Lach

doktorat

Temat pracy: „Kompozyty ziarniste w układzie Al2O3 –YAG; preparatyka i właściwości”

Data nadania stopnia naukowego: 29.06.2012

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Katarzyna Nowicka

doktorat

Temat pracy: "Badania polimerowych kompozytów magnetycznych dla potrzeb inżynierii biomedycznej"

Data nadania stopnia naukowego: 29.06.2012

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Maria Rajska

doktorat

Temat pracy: " Otrzymywanie i właściwości katalizatorów Au/(Co, Ti, Mn, Cu)Ox - Al2O3 dla reakcji utleniania węgla"

Data nadania stopnia naukowego: 29.06.2012

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Grzegorz Smoła

doktorat

Temat pracy: " Mechanizm narastania zgorzeliny tlenkowej na materiałach żaroodpornych z układu Ni – Al modyfikowanych dodatkami Pt i Hf "

Data nadania stopnia naukowego: 29.06.2012

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Paweł Kapturski

doktorat

Temat pracy: " Wykorzystanie elektrochemicznych czynników błonkowych w analizie woltaperometrycznej i potencjometrycznej "

Data nadania stopnia naukowego: 29.06.2012

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Hana Raoof

doktorat

Temat pracy: " Simulation of the metabolic fate of bioactive substances and psychoactive drugs using TiO2/UV system "

Data nadania stopnia naukowego: 29.06.2012

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Łukasz Kołodziej

doktorat

Temat pracy: " Badanie hydratacji syntetycznych szkieł z układu CaO – SiO2 – Al2O3 – MgO – Fe2O3"

Data nadania stopnia naukowego: 29.06.2012

Dodatkowe informacje: nauki techniczne – technologia chemiczna


Katarzyna Sulikowska

doktorat

Temat pracy: "Wykorzystanie efektów katalizacyjnych, adsorbcyjnych w elktrochemicznych metodach oznaczania śladowych zawartości żelaza, wanadu, niklu, kobaltu z zastosowaniem metalicznych elektrod błonkowych"

Data nadania stopnia naukowego: 29.06.2012

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Dariusz Burnat

doktorat

Temat pracy: "Ceramic Anodes for Solid Oxide Fuel Cells with Enhanced Reduction Oxidation Stability"

Data nadania stopnia naukowego: 20.04.2012r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Maria Jurzecka - Szymacha

doktorat

Temat pracy: „Amorficzne warstwy a-SiNx:H na multikrystalicznym krzemie osadzane plazmochemicznie”

Data nadania stopnia naukowego: 23.03.2012r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Justyna Hanuszkiewicz

doktorat

Temat pracy: "Processing factors influencing teh frequency stability of the magnetic permeability of MnZn ferrites"

Data nadania stopnia naukowego: 23.03.2012r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Bartosz Grysakowski

doktorat

Temat pracy: "Zagadnienie odwrotne w symulacjach widm impedancyjnych elektrod jonoselektywnych"

Data nadania stopnia naukowego: 23.03.2012r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Magdalena Ziąbka

doktorat

Temat pracy: "badania nad opracowaniem wielofunkcyjnych kompozytów polimerowych o działaniu antybakteryjnym przeznaczonych do rekonstrukcji laryngologicznych"

Data nadania stopnia naukowego: 23.03.2012r.

Dodatkowe informacje: mnauki techniczne - inżynieria materiałowa


Danuta Mikociak

doktorat

Temat pracy: "Badania nad wpływem nanododatków ceramicznych na proces termicznego przetwarzania paków węglowych stanowiących substrat osnowy kompozytów węglowych"

Data nadania stopnia naukowego: 23.03.2012r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Małgorzata Szymaszek

doktorat

Temat pracy: "Korozja materiałów magnezjowo - spinelowych w cementowym piecu obrotowym"

Data nadania stopnia naukowego: 23.03.2012r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - technologia chemiczna


Katarzyna Migacz

doktorat

Temat pracy: "Materiały gradientowe dla zastosowań medycznych"

Data nadania stopnia naukowego: 25.11.2011r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Maciej Woźniak

doktorat

Temat pracy: "UV Curable Silica Dispersions for Rapid Prototyping Applications"

Data nadania stopnia naukowego: 27.09.2011r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - inżynieria materiałowa


Monika Migdalska

doktorat

Temat pracy: "Struktura defektów i własności transportowe CuO"

Data nadania stopnia naukowego: 20.05.2011r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Agnieszka Różycka

doktorat

Temat pracy: "Uwodnione krzemiany wapnia jako prekursory tworzyw wollastonitowych".

Data nadania stopnia naukowego: 15.04.2011r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - technologia chemiczna


Marian Szypuła

doktorat

Temat pracy: "Opracowanie procedur jednoczesnego oznaczania pierwiastków głównych, podrzędnych i śladowych w stopach ołowiu metodą ICP - AES".

Data nadania stopnia naukowego: 15.04.2011r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Magdalena Król

doktorat

Temat pracy: "Wybrane własciwości zeolitów i smektytów naturalnych i ich potencjalne zastosowania".

Data nadania stopnia naukowego: 15.04.2011r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Wojciech Ojczyk

doktorat

Temat pracy: "Własciwości transportowe i elektrochemiczne materiałów katodowych z grupy forforanów metali przejściowych o strukturze oliwinu"

Data nadania stopnia naukowego: 18.03.2011r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne-inżynieria materiałowa


Magdalena Pawełkiewicz

doktorat

Temat pracy: „Unified description of mass transport and reactions in lead-free solder joints during formation and service(oxidation)”

Data nadania stopnia naukowego: 21.01.2011r.

Dodatkowe informacje: nauki chemiczne - chemia


Katarzyna Łaskawiec

doktorat

Temat pracy: "Wpływ fluidalnych popiołów z węgla bruunatnego na skład fazowy i właścowości betonu komórkowego"

Data nadania stopnia naukowego: 21.01.2011r.

Dodatkowe informacje: nauki techniczne - technologia chemiczna